Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. GİRİŞ

İşbu üyelik sözleşmesi ve https://bilimdepo.com/ sitesinde yer alan diğer kurallar, Bilim Depo tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

 

 1. TARAFLAR
  • İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") Cumhuriyet Mah. İncirli Dede Cad. Divan Residence No: 4 İç Kapi No: 1 Şişli/ İstanbul merkezi bulunan Bilim Depo E-Ticaret Ve Medikal Ürünler Limited Şirketi (“Bilim Depo”) ile Üye ("Üye") arasında, Üye’nin Bilim Depo’nun Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
  • Bilim Depo ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

 1. TANIMLAR

 

Üye

Bilim Depo ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi

Satıcı

Bilim Depo ile yaptığı Satıcı İlan ve İşbirliği Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiyi,

Sipariş Veren

Bir mal veya hizmeti Bilim Depo’ya ait https://bilimdepo.com/ adlı internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek kişiyi,

Hizmet

Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Bilim Depo ya da Bilim Depo’nun belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları,

Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Bakanlık

Ticaret Bakanlığı’nı,

Sözleşme

BİLİM DEPO ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Taraflar

BİLİM DEPO ve ALICI’yı,

Ürün veya Ürünler

Alışverişe konu olan her türlü taşınır ve taşınmaz eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder.

Yönetmelik

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve ilgili diğer Yönetmelikleri,

Web Sitesi

Mülkiyeti Bilim Depo’ya ait olan ve Bilim Depo’nun işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.bilimdepo.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamasını,

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Bilim Depo tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Bilim Depo’nun kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

 1. SÜRE

Üye tarafından gerekli bilgilerin siteye girilmesi ve yine üyeye verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Üye olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

 

 1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI
  • Bilim Depo, Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
  • Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.
  • Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
  • Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve Bilim Depo, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

 

 1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
  • Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Bilim Depo’dan talepte bulunması halinde Bilim Depo, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Bilim Depo’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
  • Bilim Deponun, Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bilim Depo, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Bilim Depo’nun ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Bilim Depo’ya ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.
  • Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Bilim Depo’nun bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin, orjinalliğinden, kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
  • Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  • Bilim Depo, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
  • Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.
  • Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Sanal Mağazalarda Bilim Depo, aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye’nin Satıcı’dan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Üye Bilim Depo’ya yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.
  • Üye, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
   • Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
   • Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
   • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
   • Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
   • Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
   • Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
   • Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Bilim Depo’nun önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
   • Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
  • Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bilim Depo, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bilim Depo’nun, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini anlamaktadır. Üye tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Bilim Depo ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir

Üye olarak, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak Bilim Depo Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dâhil olmak üzere düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Bilim Depo’ya her türlü desteği sağlamayı kabul etmektesiniz.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

İşbu Sözleşme, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Bilim Depo’nun Üye Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Bilim Depo’nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;

i-Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin   işleyişini   manipüle   edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,

ii-Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

iii-Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde   bulunması.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Bilim Depo tarafından oluşturulan tüm içerik ile Bilim Depo markası ve logosu Bilim Depo’ya aittir. Kullanıcılar, Bilim Depo’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bilim Depo, günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üye Sözleşmesi, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu    Sözleşme'nin    uygulanmasında    ve    yorumlanmasında    Türkiye    Cumhuriyeti    Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda Bilim Depo’nun kendi veri tabanında, sunucularında   tuttuğu   elektronik   ve   sistem   kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter   kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş  ve  bilgisayar  kayıtlarının  muteber  bağlayıcı,  kesin  ve  münhasır  delil  teşkil edeceğini  ve  bu  maddenin  HMK  193.  madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. GENEL

Üyeye yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirilmediği veya sitede güncellenmediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Bilim Depo’nun haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

 

14 (ondört) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Close